Galenic : Les Laboratoires Galénic utilisent des cookies afin d’optimiser les performances et fonctionnalités du site et de mesurer l’audience Pour obtenir davantage d’informations sur le traitement des données à caractère personnel et sur vos droits, consultez notre Politique de confidentialité.

Galenic : J'accepte
Galenic : Fermer

Informacje prawne

I/ INFORMACJE PRAWNE

Wydawca
LABORATORIA GALENIC
Uproszczona spółka akcyjna zarejestrowana na prawie francuskim (SAS) z kapitałem zakładowym 38.250 €
Siedziba główna: 45 place Abel Gance, 92100 BOULOGNE, Francja
Tel: 33 (0)5 63 58 88 00
Adres rejestrowy spółki: NANTERRE 403 270 622 – EC VAT: FR 39403 270 622

Dyrektor publikacji

Sarah MICHEL-STEVENS – Dyrektor marki GALENIC

Webmaster
Credits Ghost | Les Gens

Hosting
CIS VALLEY – 15 avenue Prat Gimont – 31130 BALMA

Regulamin
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony internetowej LABORATORIÓW GALENIC (zwanej dalej Stroną), które użytkownik akceptuje automatycznie, poprzez sam fakt korzystania ze Strony.

W razie braku akceptacji niniejszych warunków, należy opuścić Stronę. Osoby nieletnie zobowiązują się do korzystania ze strony wyłącznie w obecności rodziców lub prawnych opiekunów, którzy uprzednio zaakceptowali niniejszy Regulamin.
Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.

LABORATORIA GALENIC zastrzegają sobie prawo do zmiany Strony, oferowanych usług (zwanych dalej Usługami) oraz Regulaminu korzystania ze Strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą publikacji na Stronie. Dalsze korzystanie ze Strony i oferowanych Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją tych zmian i nowego Regulaminu.


II/ WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsza Strona podlega prawu francuskiemu.
Strona LABORATORIÓW GALENIC, dostępna pod adresem http://www.galenic.com jest udostępniona użytkownikom na zasadach i warunkach, które użytkownik zobowiązuje się znać i szanować.

Zasady korzystania ze Strony określone są w niniejszym Regulaminie.
Korzystanie ze Strony jest ograniczone do własnego użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownicy zobowiązują się niewykorzystywać całości lub części Strony do celów nielegalnych (zwłaszcza łamiących prawa własności intelektualnej) lub sprzecznych z niniejszym Regulaminem. Korzystając ze Strony, użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania aktualnie obowiązującego Regulaminu.


Cel Strony
Celem niniejszej Strony jest dostarczanie informacji o LABORATORIACH GALENIC. Strona w żaden sposób nie stanowi oferty kontraktowej. Na Stronie publikowane są informacje niekontraktowe o LABORATORIACH GALENIC, których celem jest udostępnienie opisów wszystkich dostępnych produktów, a nie bezpośrednia sprzedaż produktów lub usług (poza wypadkami, gdzie określono inaczej). Ponieważ aktualizacja Strony jest wykonywana z uwzględnieniem wszystkich czynności, może się zdarzyć, że niektóre nowe informacje lub wiadomości w momencie pojawienia się na Stronie nie są już aktualne. LABORATORIA GALENIC, pomimo wszelkich podejmowanych w tym celu wysiłków, nie mogą zagwarantować, że wszystkie informacje lub wiadomości publikowane na Stronie zawsze są w pełni aktualne.


Rejestracja
Aby móc korzystać ze Strony i opublikowanych treści, użytkownik nie musi się rejestrować. Strona może ujawnić dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do zidentyfikowania, przesłuchania lub postawienia zarzutów użytkownikowi, który intencjonalnie lub w inny sposób złamał lub naruszył zasady prawa lub własność intelektualną Strony lub na skutek takiego działania wyrządził szkodę użytkownikom Strony lub innym osobom.


Gwarancja
LABORATORIA GALENIC zobowiązują się do zapewniania zgodności treści publikowanych na Stronie z obowiązującym prawem francuskim.

LABORATORIA GALENIC zobowiązują się w szczególności do niepublikowania jakichkolwiek treści naruszających prawa osób trzecich lub o charakterze brutalnym, pornograficznym, oszczerczym lub zniesławiającym oraz niepublikowania treści nielegalnych, w szczególności o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym lub pedofilskim lub w dowolny inny sposób naruszających ludzką godność.

LABORATORIA GALENIC nie gwarantują dokładności i kompletności informacji zawartych na Stronie.

Treści publikowane w formie elektronicznej na Stronie były wielokrotnie sprawdzane, mogą jednak zawierać błędy. W razie wykrycia jakichkolwiek błędów prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy. Opublikowane treści, pomiędzy chwilą ich pierwszego wyświetlenia a chwilą odczytania, mogły już zostać zmienione. Z tego powodu LABORATORIA GALENIC w żaden sposób nie gwarantują dokładności, kompletności i aktualności opublikowanych informacji.


Korzystanie z porad umieszczonych na Stronie
Aplikacje komputerowe do diagnozy online i poradniki zawierające informacje o pielęgnacji zdrowia/urody są umieszczone na Stronie, aby umożliwić użytkownikom uzyskanie porad dotyczących pielęgnacji.

Nie prowadzi to w żaden sposób do przeniesienia praw własności do tych Aplikacji. Użytkownikom przysługuje niewyłączna licencja do korzystania z Aplikacji jedynie w zakresie użytku osobistego. Oznacza to, że użytkownicy nie mają prawa kopiować lub powielać całości lub cześci Aplikacji za pomocą jakichkolwiek środków i za pośrednictwem jakiegokolwiek istniejącego lub powstałego w przyszłości nośnika, a także tłumaczyć Aplikacji na jakikolwiek język naturalny lub programowania i zmieniać Aplikacji.

LABORATORIA GALENIC nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje i/lub ewentualne szkody powstałe na skutek defektów w Aplikacjach lub ich podrobionych wersji. Ponadto LABORATORIA GALENIC nie podlegają zobowiązaniu osiągnięcia konkretnego rezultatu, a jedynie zobowiązaniu starannego działania w zakresie udzielanych użytkownikom porad.

LABORATORIA GALENIC nie dają żadnej gwarancji, wyrażonej eksplicytnie lub implicytnie, i nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie porad i produktów polecanych na Stronie. Porady na Stronie mają charakter czysto informacyjny i powinny zostać potwierdzone przez specjalistów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i/lub rozwiania wątpliwości, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.


Odpowiedzialność
Mimo podjęcia wszelkich kroków koniecznych, by zagwarantować wiarygodność informacji i Usług dostępnych za pośrednictwem Strony, LABORATORIA GALENIC nie ponoszą odpowiedzalności za błędy, niekompletne informacje, wirusy czy efekty nieprawidłowego korzystania ze Strony. Strona podlega jedynie zobowiązaniu starannego działania.

LABORATORIA GALENIC oraz ich kierownictwo i pracownicy nie ponoszą odpowiedzalności za:
- szkody jakkolwiek wynikające z dostępu lub korzystania ze Strony;
- szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z przeglądania Strony lub wykorzystania informacji na niej zawartych;
- jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania ze Strony, w szczególności straty operacyjne, finansowe lub handlowe, lub zniszczenie programów lub danych w jakimkolwiek systemie komputerowym, nawet jeśli LABORATORIA GALENIC zostały wcześniej poinformowane o możliwości takiego zniszczenia.
Ogólnie rzecz biorąc, LABORATORIA GALENIC nie dają żadnej gwarancji, wyrażonej eksplicytnie lub implicytnie, w związku z całością lub cześcią Strony.

Użytkownicy Strony zobowiązują się do niewprowadzania na Stronę, celowo lub przypadkowo, wirusów lub jakichkolwiek innych plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie Strony; w wypadku wprowadzenia na Stronę podobnych elementów cała odpowiedzialność leży po stronie użytkownika.

W duchu szacunku dla wszystkich, LABORATORIA GALENIC mogą wszcząć postępowanie sądowe przeciw użytkownikowi nie szanującemu Regulaminu.
Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że zna charakter i ograniczenia internetu, a w szczególności zdaje sobie sprawę, że przekazywanie danych i informacji w internecie ma miejsce w zależności od warunków technicznych, a ich obieg odbywa się za pośrednictwem różnorodnych sieci o różnych charakterystykach i możliwościach technicznych, do których dostęp może być w pewnych okresach zakłócony lub uniemożliwiony.LABORATORIA GALENIC dokładają wszelkich starań, aby Strona była dostępna przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, ale nie mogą dać na to żadnej gwarancji. Dostęp do Strony może więc być zakłócony lub przerwany, w szczególności z powodu prac serwisowych i aktualizacji.

LABORATORIA GALENIC zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub nawet przerwania funkcjonowania całości lub części Strony w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Dotyczy to także forum opinii dostępnego na Stronie i w szczególności odnośników do innych stron. LABORATORIA GALENIC w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w funkcjonowaniu Strony lub ich możliwe konsekwencje dla użytkowników lub osób trzecich. 

LABORATORIA GALENIC w żadnym wypadku nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za utratę danych lub uszkodzenia z nimi związane. Wszelkie informacje i porady znajdujące się na Stronie nie mogą być traktowane jako jakakolwiek gwarancja.
Odnośniki hipertekstowe mogą prowadzić do zewnętrznych stron internetowych, prowadzonych przez osoby trzecie. LABORATORIA GALENIC nie mają nad tymi stronami żadnej kontroli i nie mogą zagwarantować poprawności informacji na nich dostępnych, nie ponoszą więc żadnej odpowiedzialności za ich treści. Przechodzenie na inne strony internetowe odbywa się zawsze wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika.

Ochrona własności intelektualnej
Cała zawartość Strony, jak również każdy jej element z osobna (wszystkie wymienione nazwy produktów lub marek, budowa Strony, teksty, zdjęcia, obrazki, ilustracje...) są wyłączną własnością LABORATORIÓW GALENIC lub jej przedstawicieli i podlegają francuskiemu i międzynarodowemu prawu autorskiemu, szerzej rozumianemu jako prawo własności intelektualnej.

Zwracamy uwagę użytkowników na fakt, że zdjęcia i poszczególne podpisy również mogą podlegać prawu własności intelektualnej.

Wszystkie prawa dotyczące powielania, odtwarzania i komunikacji publicznej są zastrzeżone, w tym odtwarzanie wizualne, fotograficzne, ikonograficzne i inne.
Powielanie całości lub części Strony za pomocą jakichkolwiek urządzeń elektronicznych jest prawnie zabronione, chyba że użytkownik uzyskał zgodę Dyrektora publikacji.
Wszystkie znaki i logo używane na Stronie są zastrzeżone, a ich powielanie jest fałszerstwem.

Wszelkie prawa użytkowania są zastrzeżone. Zgodnie z artykułem L.122-4 prawa własności intelektualnej, wszelkie odtwarzanie lub powielanie części lub całości Strony, niezależnie od wykorzystanych w tym celu środków, jest zabronione i stanowi fałszerstwo oraz podlega karze zgodnie z artykułem L. 335-2 i następnymi prawa własności intelektualnej.

Każdorazowe upublicznianie treści Strony musi zawierać następujący format cytowania: “LABORATORIA GALENIC”, a następnie nazwa strony. Na przykład: “© LABORATORIA GALENIC, ze strony http://www.galenic.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.”


Dane osobowe
LABORATORIA GALENIC nie wymagają od użytkowników podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zawód etc.). Użytkownik może jednak zostać poproszony o rejestrację, która wymaga podania niektórych informacji osobowych, na przykład w celu uzyskania informacji lub dokumentów.

LABORATORIA GALENIC informują, że dane osobowe przekazane za pośrednictwem Strony są przeznaczone do użytku jedynie przez LABORATORIA GALENIC lub inną jednostkę należącą do grupy PIERRE FABRE, która jest upoważniona do ich przetwarzania i przechowywania. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, poza osobami zajmującymi się hostingiem Strony lub zarządzaniem treściami dostępnymi na Stronie.

LABORATORIA GALENIC zobowiązują się do podjęcia wszelkich dostępnych środków, by zapewnić, że wszystkie dane osobowe pozostaną poufne.
LABORATORIA GALENIC zwracają uwagę na fakt, że Strona wraz z bazą danych zawierającą dane osobowe została zarejestrowana w CNIL (francuska Narodowa Komisja Informatyki i Wolności) pod numerem 1864407.

LABORATORIA GALENIC przypominają również, że zgodnie z prawem dotyczącym informatyki i wolności z dnia 6 stycznia 1978, użytkownikom przysługuje prawo do wglądu, zmiany, sprostowania i usunięcia dotyczących ich danych.
Użytkownik może skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, wysyłając prośbę na następujący adres:
Service informations/conseils GALENIC
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX, France

Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w ciągu ośmiu (8) dni roboczych od dnia otrzymania prośby.

Za każdym razem, gdy przez Stronę zbierane są dane osobowe, wyraźnie podana powinna być podstawa prawna dotycząca zbierania i/lub zmiany zebranych danych.

Pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody, LABORATORIA GALENIC mogą wysyłać materiały reklamowe lub newslettery bezpośrednio na adres e-mail użytkownika.

Dane uzyskane na skutek rejestracji na Stronie mogą być wykorzystane przez LABORATORIA GALENIC także do wysyłania ofert handlowych lub promocyjnych, pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę.

Użytkownik, który zapisał się do Usługi przesyłania informacji drogą mailową (newsletter), może zrezygnować z otrzymywania wiadomości, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w tym Regulaminie oraz na końcu każdej otrzymanej wiadomości.

 

Polityka plików cookie

W celu tworzenia statystyk (np. określenia ruchu na Stronie) i poprawy funkcjonalności Strony (np. polepszenie lub optymalizacja działania strony dla danego typu przeglądarki lub monitora), jak również ze względów bezpieczeństwa (np. określenie pochodzenia spamu), LABORATORIA GALENIC mogą zbierać dane za pośrednictwem zmiennych środowiskowych dzięki wykorzystaniu plików cookie.

Cookie to niewielkie pliki danych numerycznych wysłane do przeglądarki za pośrednictwem serwera internetowego i przechowywane na dysku twardym komputera, tabletu lub telefonu komórkowego (zwanych dalej Urządzeniami).

Na potrzeby tej cześci Regulaminu, termin „cookie” oznacza jakąkolwiek technologię określoną w Sekcji 32-II Ustawy z dnia 6 stycznia 1978, z dalszymi zmianami.

Niektóre pliki cookie mogą zawierać informacje o charakterze prywatnym pozwalające na zidentyfikowanie użytkownika fizycznego i/lub używanych przez niego Urządzeń. Pozwalają one Stronie określić, które treści mogą być interesujące dla danego użytkownika, i przekazywać mu informacje najbardziej dobrane do jego zainteresowań. Informacje zapisane w plikach cookie mogą być przechowywane na Urządzeniach użytkownika przez okres nie dłuższy niż 13 miesięcy.

Strona stosuje pliki cookie w celu tworzenia statystyk (np. określenia liczby odwiedzin na Stronie lub regionów geograficznych użytkowników), aby zapewnić lepsze funkcjonowanie i przeglądanie Strony (np. priorytetyzować lub optymalizować Stronę dla konkretnego użytkownika lub typu monitora) oraz bezpieczeństwo przeglądania, szczególnie przeciwdziałając oszustwom i spamowi.

Na Urządzeniach mogą również być przechowywane pliki cookie osób trzecich, które mają na celu personalizację i/lub dopasowanie treści, w tym treści reklamowych, wykorzystywanych podczas sesji przeglądania. Przechowywane mogą być różne pliki cookie stron trzecich, w szczególności:

• Pliki cookie portali społecznościowych, które mogą być umieszczone na Urządzeniach, jeśli użytkownik korzysta z naszych mediów zawierających treści z portali społecznościowych. Prosimy o zapoznanie się z polityką dotyczącą zarządzania plikami cookie portali społecznościowych na stronach odpowiednich portali społecznościowych.

• Pliki cookie Flash® czyli pliki wysyłane przez oprogramowanie Flash® zainstalowane, by umożliwić wyświetlanie obiektów dynamicznych, takich jak animacje graficzne lub wideo. Pliki cookie Flash® mogą być umieszczone, jeśli użytkownik korzysta z oprogramowania Flash®. Prosimy o zapoznanie się z polityką dotyczącą zarządzania plikami cookie Flash® na stronie producenta oprogramowania.

• Celowane pliki cookie wysyłane przez osoby trzecie, np. reklamodawców, mogą być wykorzystane do emisji reklam lepiej dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Użytkownikowi może na przykład wyświetlić się reklama produktów LABORATORIÓW GALENIC podczas odwiedzania innych stron. Takie pliki służą również ograniczeniu liczby wyświetleń reklamy i pomagają mierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Celowane pliki cookie śledzą również wizyty na innych stronach.

LABORATORIA GALENIC umieszczają również własne pliki cookie w mediach należących do osób trzecich, będących partnerem lub zajmujących się reklamą marek i/lub produktów LABORATORIÓW GALENIC. Takie pliki cookie mają na celu głównie wyświetlanie użytkownikowi treści dopasowanych do jego zainteresowań oraz gromadzenie danych o odwiedzanych stronach (w tym reklamach).

Dalsze korzytanie ze Strony oznacza akceptację naszej polityki cookie, opisanej w tej cześci Regulaminu.
Przeglądarki internetowe zwykle są ustawione tak, by akceptować pliki cookie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wysyłaniu plików cookie, zablokować lub usunąć je. Użytkownik może usunąć pliki cookie zapisane na Urządzeniu, wchodząc w ustawienia przeglądarki, i zablokować ich przechowywanie, wyłączając funkcję cookie w przeglądarce.

By zmienić ustawienia cookie, należy wejść w „Opcje” lub „Preferencje” używanej przeglądarki internetowej. By dowiedzieć się więcej, proszę kliknąć w linki z informacjami o ustawieniach cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Jeśli użytkownik korzysta z innej przeglądarki, aby dowiedzieć się więcej, należy wejść w „Pomoc”.

Ustawienia cookie dla przeglądarki Internet Explorer
Ustawienia cookie dla przeglądarki Firefox
Ustawienia cookie dla przeglądarki Google Chrome
Ustawienia cookie dla przeglądarki Safari i systemu iOS

Sposoby wyłączania plików cookie są opisane na stronie CNIL w dziale „Cookie i inne trackery”. Strona jest dostępna pod adresem: http://www.cnil.fr

Należy pamiętać, że używając różnych Urządzeń w różnych lokalizacjach, trzeba dostosować ustawienia cookie w każdej przeglądarce.

Zmiany ustawień dotyczących zapisywania plików cookie można dokonać w dowolnym czasie.

Należy pamiętać, że po wyłączeniu zapisywania plików cookie część treści i funkcji Strony może stać się dla użytkownika niedostępna.


Bezpieczeństwo
Ponieważ internet jest siecią otwartą, LABORATORIA GALENIC nie mogą zagwarantować, że dane nie dostaną się nielegalnie w ręce osób trzecich.

LABORATORIA GALENIC nie kontrolują ryzyka związanego z internetem i zwracają uwagę użytkowników na istnienie potencjalnego zagrożenia w zakresie utraty danych lub uszkodzenia poufności informacji przesyłanych za pośrednictwem sieci.


Odnośniki
LABORATORIA GALENIC mogą umieszczać na Stronie odnośniki do innych stron należących lub nienależących do grupy PIERRE FABRE. Strony te są niezależnie od Strony LABORATORIÓW GALENIC.

LABORATORIA GALENIC nie publikują ani nie kontrolują źródeł i zawartości tych stron, jak również umieszczonych na nich odnośników do innych stron.

Umieszczanie odnośników do innych stron w żadnym razie nie stanowi ich poparcia lub zatwierdzenia ich zawartości przez LABORATORIA GALENIC.

LABORATORIA GALENIC nie ponoszą więc odpowiedzialności za treści, produkty, usługi, reklamy, pliki cookie i inne elementy tych stron, jak również za faktyczne lub domniemane szkody i straty powstałe na skutek użytkowania informacji, usług lub danych zawartych na tych stronach.

Tworzenie odnośników hipertekstowych prowadzących na Stronę może nastąpić jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody LABORATORIÓW GALENIC. Prośby w tym zakresie należy wysyłać przez formularz kontaktowy. Wszelkie wykorzystanie bez uprzedniej zgody stanowi karalne naruszenie prawa.

Forum opinii
Strona oddaje do dyspozycji użytkowników forum opinii, za którego pośrednictwem możliwe jest nawiązanie kontaktu lub przesłanie pytań przez formularz kontaktowy lub listownie na adres:
Service informations/conseils GALENIC
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX, France

Wszelkie treści opublikowane na forum stanowią odzwierciedlenie opinii ich autorów. Ponieważ LABORATORIA GALENIC są jednak odpowiedzialne za treści publikowane na forum, wiadomości, które są obraźliwe, niezgodne z prawem lub niezgodne z niniejszym Regulaminem mogą zostać usunięte lub pozostać bez odpowiedzi.
Użytkownicy zobowiązują się tym samym do nieprzekazywania treści:
- o ukrytym charakterze reklamowym;
- mylących lub błędnych;
- mogących stanowić naruszenie intelektualnych lub przemysłowych praw właśności, znaków towarowych lub innych praw osób trzecich, takich jak prawo do wizerunku i prawo do poszanowania życia prywatnego;
- obraźliwych, zniesławiających, oszczerczych, rasistowskich, ksenofobicznych, rewizjonistycznych lub szkodliwych dla godności i dobrego imienia innych osób;
- podżegających do dyskryminacji, nienawiści do osoby lub grupy osób z powodu ich pochodzenia, przynależności lub nieprzynależności do grupy etnicznej, narodu, rasy czy religii;
- będących groźbą dla osoby lub grupy osób;
- oszczerczych, stanowiących podważenie porządku publicznego, podlegających postępowaniu cywilnemu lub karnemu;
- o charakterze niekonstytucyjnym, ekstremistycznym lub opublikowanych przez grupy, których funkcjonowanie jest zakazane przez prawo;
- podżegających do przestępstwa, zbrodni, samobójstwa i aktów terroryzmu, lub wyrażających obronę zbrodni, aktów terroryzmu, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości;
- o charakterze pornograficznym, nieprzyzwoitym lub uderzającym w ludzką godność;
- zezwalających stronom trzecim nabyć, bezpośrednio lub pośrednio, pirackie oprogramowanie, numery seryjne oprogramowania, oprogramowanie służące do aktów piractwa i włamania do systemów komputerowych i telekomunikacyjnych oraz wszelkie oprogramowanie i inne narzędzia mogące służyć do naruszenia praw i bezpieczeństwa innych osób i mienia;
- zawierających wirusy lub inne aplikacje, mogące zaburzyć lub uszkodzić działanie oprogramowania, sprzętu informatycznego lub komputerów, z których korzysta Strona oraz jej użytkownicy;
- stanowiących tzw. łańcuszki.

Użytkownik zobowiązuje się do szanowania wizerunku i reputacji Strony i w żaden sposób nie będzie głosił i/lub podejmował żadnych działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby być niekorzystne dla Strony.

W wypadku nieprzestrzegania obowiązującego prawa, dobrych obyczajów i niniejszego regulaminu, jak również w innych wolnie interpretowanych przypadkach, Strona zastrzega sobie prawo do zlikwidowania forum opinii na czas określony lub ostatecznie oraz do usunięcia opublikowanych informacji i wszelkich odnośników do tych informacji.

Strona zastrzega sobie dyskrecjonalne prawo do publikowania lub niepublikowania opinii lub stron internetowych zamieszczonych na forum opinii, ich modyfikacji, adaptacji i tłumaczenia na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie i na dowolnym nośniku, do ich przechowywania w sieci lub usunięcia w dowolnej chwili, bez konieczności informowania użytkowników.

Pozostałe przepisy
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu straci ważność lub gdyby zawierały one luki, postanowienie to zostanie zastąpione przepisem najbliższym z punktu widzenia interpretacji prawnej.

Korzystanie ze Strony lub jej ogólne użytkowanie wiąże się z koniecznością zapoznania się z niniejszym Regulaminem i całkowitą jego akceptacją.

Niniejszy Regulamin jest sporządzony i interpretowany w oparciu o przepisy prawa francuskiego. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu, jak również pytań lub uwag dotyczących Strony lub forum opinii, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Obowiązujące prawo i właściwe sądy
Niniejszy Regulamin podlega prawu francuskiemu. W przypadku braku rozstrzygnięcia, wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze złamania Regulaminu mają sądy w Nanterre.